سال 1401-1402

پایان معاینات عمومی، فشار خون، قلب و ریه متوسطه

اگرفرزند شما آلرژی یا بیماری زمینه ای دارد...

معرفی همکار جدید

کارگاه دهم- بیماریهای فصل گرما

نتایج آماری معاینات دانش آموزان کامل شد

جابجا شدیم!

سال 1401-1400

کارگاه آموزشی آشنایی با اختلالات روانپزشکی نوجوانان

کارگاه آموزشی اختلالات روانپزشکی نوجوانان در مردادماه 1400 برگزار شد

به روزرسانی محاسبات رشد در سال تحصیلی جدید

شرکت کنندگان در آزمون آنلاین کارگاه واحد پزشکی، گواهی ضمن خدمت دریافت کردند

چهارمین شیوه نامه کرونا ابلاغ شد

استقبال از یکی از کارگاههای آموزشی واحد پزشکی در مجموعه ای دیگر

پایش سلامت همکاران؛ ویزیت دندانپزشکی در مدرسه

پیک سلامت پاییز به خانه ها رسید

معاینات غربالگری دانش آموزان شروع شد

هشتمی ها برای پیشگیری از بیماری های واگیردار آموزش دیدند

معاینات قلب و ریه و وضعیت عمومی دبستان پایان یافت

معاینات متوسطه دوره اول به اتمام رسید

پیک سلامت زمستان منتشر شد

پیک سلامت شماره بهار منتشر شد

نتایج معاینات ساختار قامتی دانش آموزان در دسترس اولیا قرار گرفت

چهارمین دوره آموزش کمک های اولیه برای دانش آموزان دبستان 2 برگزار شد

نتیجه بررسی مهارت های تکاملی پیش دبستان منتشر شد

پیک سلامت کارکنان، مهمان تابستان 1401

سال 1400-99

شیوه نامه پیشگیری از کرونا در