نشریات متوسطه دوره دوم

سال 1403-1404

سال 1402-1403

پاییز 1402
زمستان 1402
بهار 1403

سال 1401-1402

پاییز 1401
زمستان1401
بهار 1402

سال 1401-1400

پاییز 1400
زمستان 1400
بهار 1401

سال 1400-99

پاییز 99
زمستان 99
بهار 1400

سال 99-98

پاییز 98
زمستان 98
بهار 99

سال 98-97

پاییز 97
زمستان 97
بهار 98

سال 97-96

پاییز 96
زمستان 96
بهار 97

سال 96-95

پاییز 95
زمستان 95
بهار 96

سال 95-94

پاییز 94
زمستان 94
بهار 95

سال 94-93

پاییز 93
زمستان 93
بهار 94

سال 93-92

پاییز 92
زمستان 92
بهار 93

سال 92-91

پاییز 91
زمستان 91
بهار 92

سال 91-90

پاییز 90
زمستان 90
بهار 91

سال 90-89

پاییز 89
زمستان 89
بهار 90

سال 89-88

پاییز 88
زمستان 88
بهار 89

وبسایت واحد پزشکی مجتمع فرهنگی آموزشی پسرانه معلم

درباره ما:

واحدپزشکی مجتمع معلم علاوه بر خدمات درمانی رایگان ، به تشکیل پرونده سلامت، انجام معاینات غربالگری سالیانه و فعالیتهای آموزشی برای دانش آموزان و کارکنان می پردازد...

تماس با ما:

آدرس: سعادت آباد بلوار دریا روبروی پارک دلاوران مجتمع فرهنگی آموزشی پسرانه معلم متوسطه دوره دوم واحد پزشکی
تلفن: 88575955