Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Main Menu

header-bg

 با توجه به برنامه زمان بندی شده واحد پزشکی در سال جاری، معاینات رشد، قلب و ریه، وضعیت عمومی و فشارخون برای تمام دانش آموزان پایه دهم انجام شد و نتایج آن در نسیم (صفحه سلامت شخصی) هر دانش آموز منعکس گردید.

از اولیا محترم تقاضا می شود برای اطلاع از نتایج معاینات به نسیم ، مراجعه کرده و توصیه های پزشکی مندرج در کارت سلامت فرزندشان را پیگیری نمایند.