header-bg

معاینات تکامل؛ در ابتدای ورود به مقطع دبستان یک انجام می شود (برای پایه های آمادگی و پیش دبستان). این معاینات بجهت ارزیابی دقیق تر و جامع تر، در انتهای سال تحصیلی انجام می شود. 

بررسیهای تکامل چهار حیطه شناختی-کلامی، اجتماعی، حرکتی و عاطفی را مورد ارزیابی قرار می دهد.

معاینه کنندگان: ارزیابی اولیه توسط مربیان پیش دبستان و تفسیر نتایج توسط پزشک مجتمع

 

نتایج آماری سال جاری:

بررسیهای تکاملی سال تحصیلی 96 - 1395 در اسفند ماه انجام شد و نتایج آن به شرح زی می باشد:

 * از مجموع 37 نوآموز بررسی شده؛ نمره کل تکاملی تمام افراد خوب ارزیابی شد.

ارزیابی جداگانه حیطه های تکامل :  

* حیطه شناختی-کلامی؛ 2 نفر نمره کمتر از متوسط و 2 نفر نمره بیشتر از سنّ خود کسب کردند.

*  حیطه اجتماعی؛ 1 نفر نمره کمتر از متوسط کسب کرد.

*  حیطه حرکتی؛ همه خوب ارزیابی شدند.

*  حیطه عاطفی؛ 1 نفر نمره کمتر از متوسط کسب کرد.

* در مجموع چهار حیطه؛ سه نفر حداقل در یکی از حیطه ها نمره کمتر از انتظار و دو نفر در یکی از حیطه ها نمره بیشتر از انتظار کسب کردند و بقیه در هر 4 حیطه در حد انتظار گروه سنّی خود بودند.

* برای اطلاع از وضعیت تکامل فرزند خود به صفحه سلامت شخصی ایشان در نسیم آنلاین مراجعه کنید

* نمودار زیر وضعیت کلی تکامل نوآموزان را بر اساس نفرات نشان می دهد: