معاینات غربالگری دانش آموزان

کارکنان

نتایج معاینات اولیه کارکنان

سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴

تعداد کارکنان مجتمع آموزشی پسرانه معلم بالغ بر ۱۵۰ نفر (با نسبت تقریبی ۱ به ۵ زن و مرد) است. از این تعداد ۱۲۵ نفر برای معاینه اولیه به واحد پزشکی مراجعه کرده اند.

* میزان همکاری کارکنان هر مقطع با واحدپزشکی به این شرح است:

ستاد: کارکنان بخشهای اداری و اجرایی، مالی، رایانه، پزشکی، مشاوره، آمفی تئاتر و انتشارات جزو کارکنان ستادی طبقه بندی شدند. ۶۵% کارکنان ستادی مجتمع برای معاینه اولیه مراجعه کرده اند.

دبستان یک: حدود ۹۰% کارکنان مقطع دبستان یک برای معاینه اولیه مراجعه کرده اند.

دبستان دو:بیش از ۹۰% کارکنان مقطع دبستان دو برای معاینه اولیه مراجعه کرده اند.

راهنمایی: ۶۰% کارکنان مقطع راهنمایی برای معاینه اولیه مراجعه کرده اند.

دبیرستان: نزدیک به ۷۰% کارکنان مقطع دبیرستان برای معاینه اولیه مراجعه کرده اند.

 

نمودارهای آماری زیر بر اساس معاینات کارکنان به دست آمده است:

بینایی

Jpeg

معاینات بینایی؛ در مقاطع دبستان (۱و۲)، سالیانه انجام می شود.

با توجه به آنکه انتظار می رود دانش آموزان دبیرستانی متوجه ضعف بینایی خود شده و آن را به خانواده اطلاع دهند این معاینات برای مقاطع بالاتر انجام نمی شود.

معاینه کنندگان: گروه بینایی سنجی بهزیستی برای دبستان یک و کادر اجرایی مقطع برای دبستان دو

معاینات سال ۹۹ – ۱۳۹۸ در فصل پاییز انجام شد. لازم است از عزیزان دخیل در انجام یا هماهنگی معاینات بینایی، مراتب قدردانی خود را بیان نماییم:

جناب آقایان جنابی و مسعودی

برای اطلاع از وضعیت بینایی فرزند خود به صفحه سلامت شخصی ایشان در نسیم آنلاین مراجعه کنید.

* از مجموع ۳۴۵ دانش آموز بررسی شده؛

* ۳۱۳ نفر دارای دید طبیعی یا قابل قبول بودند.

* ۱۲ دانش آموز از عینک استفاده می کنند.

* ۴ نفر ضعف خفیف بینایی داشتندکه توصیه کتبی در پرونده نسیم شان درج شد یا با وجود تجویز عینک از آن استفاده نمی کردند که توصیه به استفاده درج شد.

* ۱۶ نفر بدلیل احتمال عیوب انکساری و دلایل دیگر برای بررسی بیشتر به چشم پزشک ارجاع داده شدند.

* دو نمودار زیر نتایج کلی معاینات را در واحد تعداد نشان می دهد :

بدیهی است که موارد کشف مشکلات بینایی در دبستان یک بیشتر است چرا که اغلب دانش آموزان دچار ضعف بینایی پایه های بالاتر، پیشتر در معاینات سالهای گذشته شناسایی شده اند.

رشد

معاینات رشد؛ در همه مقاطع سالیانه انجام می شود.

معاینه کنندگان: اندازه گیری قد و وزن توسط کادر هر مقطع و بررسی وضعیت به عهده پزشک مجتمع

معاینات رشد سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸ در پاییز انجام شد. لازم است از تمام همکاران دخیل در انجام معاینه رشد، مراتب قدردانی خود را بیان نماییم:

دبستان ۱               جناب آقای بوالحسنی

دبستان ۲               جناب آقایان جنابی و مسعودی

متوسطه۱              جناب آقایان رجبی، بوذری و مطلّبی

متوسطه۲              جناب آقای نوروزی

برای اطلاع از وضعیت رشد فرزند خود به صفحه سلامت شخصی ایشان در نسیم آنلاین مراجعه کنید.

نتایج آماری معاینات رشد از این شرح است؛

* معاینه قد :

 ۸۶% دانش آموزان در صدک طبیعی قد سنّ خود هستند.

  ۱۴% بلندتر از صدک سنّ خود هستند.

نمودار زیر فقط میانگین قد هر پایه در سال تحصیلی ۹۹-۹۸ را نشان می دهد و تنها برای آنست که بتوانید برآوردی از نسبت قد فرزندتان به همکلاسی هایش داشته باشید.

با مقایسه میانگین قد دانش آموزان مجتمع با صدکهای استاندارد کشوری می توان تخمین زد که اغلب دانش آموزان ما در صدک ۹۷-۵۰ (طبیعی بلندقد) قرار دارند (نمودار زیر).

معاینه وزن :

  ۳% دانش آموزان کم وزن هستند

  ۵۳% دانش آموزان وزن طبیعی دارند

  ۱۹% از دانش آموزان دارای اضافه وزن هستند

  ۲۵% از دانش آموزان در محدوده چاقی قرار می گیرند.

آمار نشان میدهد که کمی بیش از نیمی از دانش آموزان در وزن مناسب خود هستند و باید پدیده چاقی و اضافه وزن را در عزیزانمان جدی بگیریم.

نمودار زیر فقط میانگین وزن هر پایه در سال تحصیلی ۹۹-۹۸ را نشان می دهد و تنها برای آنست که بتوانید برآوردی از نسبت وزن فرزندتان به همکلاسی هایش داشته باشید.

 

با مقایسه میانگین شاخص توده بدنی (BMI) دانش آموزان مجتمع با صدکهای استاندارد کشوری می توان برآورد کرد که متاسفانه تعداد زیادی از دانش آموزان ما در محدوده اضافه وزن یا چاقی قرار دارند

 

وضعیت عمومی

معاینات وضعیت عمومی؛ در بدو ورود به هر مقطع انجام می شود.

 معاینه کننده: پزشک مجتمع

معاینات سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸ به تدریج طی ماههای آبان الی بهمن انجام شد.

برای اطلاع از وضعیت عمومی سلامت فرزند خود به صفحه سلامت شخصی ایشان در نسیم آنلاین مراجعه کنید.

در این معاینات مواردی مثل احتمال کم خونی، بزرگی تیروئید، مشکلات پوستی و… بررسی می شود. همچنین به ناهنجاریهای رفتاری همانند ناخن جویدن نیز توجه میشود. نتایج آماری معاینات به شرح زیر است :

از مجموع ۳۲۳ دانش آموز بررسی شده؛

وضعیت عمومی سلامت ۱۷۵ نفر (۵۴%) طبیعی و بدون مشکل بود

و برای سایرین به تناسب مشکل، توصیه های مختلف از جمله ویزیت و پیگیری مشکل، ارجاع به متخصص یا انجام آزمایش داده شد.

مشکلات بررسی شده به صورت زیر طبقه بندی شدند (توجه فرمایید در برخی افراد بیش از یک نوع مشکل تشخیص داده شده است):

ناهنجاریهای ساختاری یا رفتاری پوست، مو و ناخن: ۸۰ نفر (۲۵%)

وجود نشانگرهای احتمال ابتلا به مشکلات داخلی مثل کمخونی یا بیماریهای تیروئید، کبد و غیره: ۹۱ نفر (۲۸%)

سایر موارد و مشکلات: ۱۹ نفر (۶%)

* نمودار زیر نتایج کلی معاینات وضعیت عمومی سلامت را به تفکیک مقطع نشان می دهد:

در مقطع متوسطه دو موارد غیرطبیعی در وضعیت عمومی سلامت بیشتر از موارد طبیعی هستند.

* در نمودار دوم علل تفکیکی موارد غیرطبیعی را مشاهده می کنید:

با اینکه درصد کلی نتایج غیرطبیعی در مقطع متوسطه یک کمتر از متوسطه دو گزارش شده (نمودار اول) اما بالاترین آمار هردو مشکل (پوست-مو-ناخن و بیماریهای داخلی) در مقطع متوسطه یک دیده می شود که علت آن وجود بیش از یک مشکل در بسیاری از دانش آموزان این مقطع است.

* و نمودار سوم هم نشان می دهد در هر مقطع کدام اقدامات تکمیلی و به چه میزان توصیه شده است:

 

قلب و ریه

health_note
معاینات قلب و ریه؛ در بدو ورود به هر مقطع انجام می شود.

معاینه کننده: پزشک مجتمع

معاینات قلب و ریه سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸ به تدریج طی ماههای آبان الی بهمن انجام شد.

 برای اطلاع از وضعیت قلب و ریه فرزند خود به صفحه سلامت شخصی ایشان در نسیم آنلاین مراجعه کنید.

نتایج آماری معاینات به شرح زیر است :

از مجموع ۳۲۳ دانش آموز بررسی شده؛

وضعیت قلبی ۲۹۱ نفر (۹۰%) و وضعیت ریوی ۲۸۱ نفر (۸۷%) طبیعی و بدون مشکل بود

از میان موارد غیرطبیعی، ۱۳ نفر برای بررسیهای تخصصی قلب و ۹ نفر برای بررسیهای تخصصی ریه ارجاع شدند

سایر توصیه های داده شده عبارت بود از:

توصیه به معاینه مجدد

پیگیری و ادامه درمان

و…

* نمودار زیر نتایج کلی معاینات قلب و ریه را برحسب تعداد نشان می دهد:

* و نمودار زیر هم نتایج تفکیکی مقاطع را به درصد نشان می دهد:

 

درصد بالای موارد مشکوک ریوی دانش آموزان دبستان یک  اغلب ناشی از آلرژی های تنفسی و نیازمند توجه است.

درصد بالای موارد مشکوک قلبی دانش آموزان متوسطه دو به علت موارد متعدد چاقی شدید است که در سمع قلب معاینات اولیه ایجاد اختلال می کند و نیازمند به بررسی با تجهیزات تخصصی است.

فشار خون

معاینات فشارخون؛ در مقاطع متوسطه اول و دوم، برای تمام پایه ها سالیانه انجام می شود.

معاینه کنندگان: واحد پزشکی

معاینات فشارخون سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸ توسط واحدپزشکی مجتمع و به تدریج طی ماههای آبان الی بهمن ۹۸ انجام شد.

 

برای اطلاع از وضعیت فشارخون فرزند خود به صفحه سلامت شخصی ایشان در نسیم آنلاین مراجعه کنید.

از مجموع ۴۳۲ دانش آموز بررسی شده؛

* فشارخون ۳۹۷ نفر طبیعی بود (۹۲ %).

* برای ۹ نفر فشارخون پایین یا نسبتاً پایین ثبت شد (۲ %)

* و ۲۶ دانش آموز فشارخون بالا یا نسبتاً بالا داشتند (۶ %)

برخی اقدامات واحدپزشکی پس از بررسی نتایج معاینات: 

* پیوست کردن توصیه کتبی به کارت سلامت ۲۰ دانش آموز در نسیم آنلاین

* توصیه به انجام آزمایشهای تکمیلی برای ۴ دانش آموز

* ارجاع ۱۲ نفر به متخصص داخلی یا قلب

دو نمودار زیر وضعیت فشارخون در دو مقطع متوسطه۱ و متوسطه۲ را برحسب تعداد نشان می دهد

نمودار امسال در مقایسه با سال گذشته از نظر دانش آموزان دچار فشارخون بالا در وضعیت مطلوب تری قرار دارد.

و مقایسه تفکیکی پایه ها را نیز در نمودار زیر ببینید (بر حسب درصد):

وضعیت دانش آموزان پایه دهم امسال از نظر فشارخون بالا نامطلوب است.

دندانپزشکی

معاینات دندانپزشکی؛ در مقاطع دبستان، سالیانه و در مقاطع متوسطه، فقط در سال ورود (هفتم و دهم) انجام می شود.

معاینه کنندگان: دندانپزشکان عضو کمیته پزشکی مجتمع

معاینات دندانپزشکی سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸ طی آذر، دی و بهمن ۹۸ انجام شد. لازم است از عزیزان دخیل در انجام معاینه دندانپزشکی، مراتب قدردانی خود را بیان نماییم:

دبستان ۱               سرکار خانم دکتر آل بویه

دبستان ۲               سرکار خانم دکتر بزّاز

متوسطه۱              جناب آقای دکتر جعفری نعیمی

متوسطه۲              جناب آقای دکتر جعفری نعیمی

برای اطلاع از وضعیت دندانهای فرزند خود به صفحه سلامت شخصی ایشان در نسیم آنلاین مراجعه کنید.

نتایج آماری معاینات دندانپزشکی از این شرح است؛

از مجموع ۴۶۹ دانش آموز بررسی شده؛

۱۸۱ نفر دچار پوسیدگی دندان شیری (۳۹  %) و ۱۱۴ نفر هم مبتلا به پوسیدگی دندان دائمی (۲۴  %) بودند.

هیچ مورد توصیه به کشیدن دندان نداشتیم و به همه دانش آموزان دچار پوسیدگی، ترمیم دندان (پر کردن) توصیه شد.

سایر توصیه های درمانی به شرح زیر می باشد:

ارتودنسی: ۱۴۴ نفر (۳۱ %)

جرم گیری: ۱۴۸ نفر (۳۲ %)

فیشورسیلانت: ۱۴۷ نفر (۳۱ %)

* درصد افراد دارای دندان پوسیده (ترمیم نشده) را در نمودار زیر مشاهده کنید:

آمار ۲۵ درصدی دانش آموزان دچار پوسیدگی دندان دائمی در پایه دوم واقعاً نگران کننده است.

 

* نمودار زیر هم متوسط تعداد دندان پوسیده (ترمیم نشده) دانش آموزان هر پایه را نشان می دهد:

متاسفانه به طور متوسط هر دانش آموز پایه های اول، دوم، سوم و دهم بیش از دو دندان پوسیده در دهان دارند که بخصوص زنگ خطری برای نسل جدید متولد دهه نود است و جای تامل دارد

تکامل

معاینات تکامل؛ برای پایه های آمادگی و پیش دبستان پیش بینی شده است. این معاینات بجهت ارزیابی جامع تر، در انتهای سال تحصیلی انجام می شود. بررسیهای تکامل چهار حیطه اجتماعی، شناختی-کلامی، حرکتی و عاطفی را مورد ارزیابی قرار می دهد.

معاینه کنندگان: ارزیابی اولیه توسط مربیان پیش دبستان و تفسیر نتایج توسط پزشک مجتمع

بررسیهای تکاملی سال تحصیلی ۹۸ – ۱۳۹۷ در اسفندماه انجام شد لازم است از عزیزان دخیل در انجام بررسیهای تکاملی، مراتب قدردانی خود را بیان نماییم: سرکار خانم ها: بهادریان، صداقت، طاولی و فامورزاده

 

برای اطلاع از وضعیت تکاملی فرزند خود به صفحه سلامت شخصی ایشان در نسیم آنلاین مراجعه کنید.

نتایج آماری به شرح زیر می باشد:

 * از مجموع ۳۵ نوآموز بررسی شده؛ نمره کل تکاملی تمام افراد خوب ارزیابی شد.

ارزیابی جداگانه حیطه های تکامل :  

          * حیطه شناختی-کلامی؛ یک نفر نمره بیشتر از متوسط و یک نفر نمره کمتر از متوسط کسب کرد؛ سایرین متناسب با سنّ خود بودند.

          *  حیطه اجتماعی؛ دو نفر نمره بیشتر از متوسط و یک نفر نمره کمتر از متوسط کسب کرد؛ سایرین متناسب با سنّ خود بودند.

          *  حیطه حرکتی؛ یک نفر نمره بیشتر از متوسط کسب نمود؛ سایرین متناسب با سنّ خود بودند.

          *  حیطه عاطفی؛ همه نوآموزان متناسب با سنّ خود بودند.

* نمودار زیر وضعیت کلی تکامل نوآموزان را بر اساس نفرات نشان می دهد:

 

معاینات اسکلتی

 

در مقطع دبستان ۲ و راهنمایی و دبیرستان در بدو ورود به مقطع انجام می شود. با توجه به اینکه تا قبل از هفت سالگی بدلیل فرآیند رشد برخی ناهنجاریهای اسکلتی طبیعی است این معاینات برای مقطع دبستان ۱ پیش بینی نشده است.

 معاینه کنندگان: دبیران ورزش هر مقطع (۹۱-۹۰: جناب آقایان امین شریفی و شهریار ملااحمدی)

نتایج: شایعترین ناهنجاری اسکلتی دانش آموزان مشکلات ستون فقرات (اغلب افزایش قوس کمر) است.

نمودار: نتایج تفکیکی نهایی سال تحصیلی ۹۱-۱۳۹۰

توضیح: امسال بدلیل فشردگی برنامه ها و پاره ای مشکلات این معاینات در مقطع راهنمایی انجام نشد.

 

 

ساختار قامتی

معاینات ساختار قامتی؛ در پایه های ورودی مقاطع دبستان دو، متوسطه یک و متوسطه دو (سوم – هفتم – دهم) انجام می شود.

با توجه به اینکه تا قبل از هفت سالگی بدلیل فرآیند رشد، برخی ناهنجاریهای اسکلتی طبیعی است این معاینات برای مقطع دبستان یک پیش بینی نشده است.

معاینه کنندگان: دبیران ورزش مقاطع

معاینات  سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ توسط دبیران ورزش مجتمع و به تدریج طی سال تحصیلی انجام شد. لازم است از عزیزان دخیل در انجام معاینات، مراتب قدردانی خود را بیان نماییم:

دبستان ۲       جناب آقایان مسعودی و جنابی

متوسطه۱      جناب آقای ذاکری

متوسطه۲     جناب آقای صفری

 

برای اطلاع از وضعیت ساختار قامتی فرزند خود به صفحه سلامت شخصی ایشان در نسیم آنلاین مراجعه کنید.

نتایج آماری معاینات به شرح زیر است :

از مجموع ۱۹۳ دانش آموز بررسی شده؛

* ۴۶ نفر ساختار قامتی طبیعی داشتند (۲۴  %).

* و برای ۱۴۷ نفر احتمال یک یا چند ناهنجاری اسکلتی ثبت شد (۷۶  %)

ناهنجاریهای کشف شده در چهار دسته گنجانده شدند:

ناهنجاریهای پا: صافی کف پا، چرخش پاشنه و… برای ۷۸ نفر

ناهنجاریهای زانو: زانوی پرانتزی، زانوی ضربدری، عقب زدگی زانو و… برای ۵۸ نفر

ناهنجاریهای ستون فقرات: کیفوز (قوز)، لوردوز (افزایش گودی کمر)، اسکولیوز (انحراف جانبی) و… برای ۷۵ نفر

ناهنجاریهای سایر اندامها: بیرون زدگی کتف، افتادگی شانه ها و… برای ۲۹ نفر

و بیشترین مشکلات گزارش شده برای هر پایه

پایه سوم:  ناهنجاری های زانو

پایه هفتم: ناهنجاری های پا

پایه دهم: ناهنجاری های ستون فقرات

 

*اقدامات انجام شده: علاوه بر پیوست شدن توصیه کتبی متناسب با ناهنجاری احتمالی به کارت سلامت نسیم آنلاین، برای هر ۱۴۷ دانش آموز شناسایی شده؛ ۷ دانش آموز هم به متخصص ارجاع شدند.

برای مقایسه وضعیت ساختار قامتی دانش آموزان هر مقطع، سه نمودار زیر را ببینید (اعداد به درصد هستند):

 

Scroll to top