صفحه اصلی واحد پزشکی

شهریور ماه

 ۱ شهریور: روز ملی پزشک (بزرگداشت ابوعلی سینا)

 ۵ شهریور: روز ملی داروساز (بزرگداشت زکریای رازی)

۱۲ شهریور: روز جهانی بهورز

۱۸-۲۶ شهریور: هفته جهانی تحقیقات پزشکی

۱۹ شهریور: روز جهانی (مقابله با) خودکشی

۳۰ شهریور: روز جهانی آلزایمر