مناسبت های بهداشتی ماه

اسفند ماه

۲ اسفند: روز ملی و آغاز هفته سلامت مردان

(این هفته از اولین پنجشنبه اسفند آغاز می شود)

۱۱ اسفند: روز بهداشت محیط

۱۵ اسفند: روز ملی درختکاری

۱۵-۲۲ اسفند: هفته منابع طبیعی

۱۹ اسفند: روز جهانی کلیه

شهریور ماه

 ۱ شهریور: روز ملی پزشک (بزرگداشت ابوعلی سینا)

 ۵ شهریور: روز ملی داروساز (بزرگداشت زکریای رازی)

۱۲ شهریور: روز جهانی بهورز

۱۸-۲۶ شهریور: هفته جهانی تحقیقات پزشکی

۱۹ شهریور: روز جهانی (مقابله با) خودکشی

۳۰ شهریور: روز جهانی آلزایمر