ویزیت موردی کارکنان

نمودار زیر تعداد مراجعات کارکنان مجتمع به واحد پزشکی را نشان می دهد

 
نمودار زیر علل مختلف مراجعات کارکنان مجتمع به واحد پزشکی را نشان می دهد

ویزیت موردی کارکنان
Scroll to top