ویزیت موردی دانش آموزان

نمودار زیر تعداد مراجعات دانش آموزان مجتمع به واحد پزشکی را نشان می دهد


نمودار زیر علل مختلف مراجعات دانش آموزان مجتمع به واحد پزشکی را نشان می دهد

ویزیت موردی دانش آموزان
Scroll to top