ویزیت موردی دانش آموزان

نمودار زیر آمار ۱۲ساله تعداد مراجعات دانش آموزان مجتمع به واحد پزشکی را نشان می دهد

توجه فرمایید که حضور دانش آموزان در سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸ به دلیل شیوع کرونا، اوایل اسفندماه به پایان رسید


نمودار زیر علل مختلف مراجعات دانش آموزان مجتمع به واحد پزشکی را نشان می دهد

​توجه فرمایید که حضور دانش آموزان در سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸ به دلیل شیوع کرونا، اوایل اسفندماه به پایان رسید

ویزیت موردی دانش آموزان
Scroll to top