هفته پیشگیری از حوادث و سوانح

پیام بهداشتی مرداد ماه

 هفته پیشگیری از حوادث و سوانح ( ۱۳ الی ۱۹مرداد)

همه شنیده ایم که: “حادثه خبر نمی کند”

اما حوادث همیشه و هر روز در سایه زندگی و محیط ما وجود دارند و تنها در لحظه غفلت ما رخ میدهند

درست در همان لحظه که می گوییم : “صدبار تا حالا اینکارو انجام دادم، چیزی نمیشه”

باور کنیم که حتی یک لحظه سهل انگاری و بی دقتی، می تواند بار اول و آخر باشد

سلامت از دست رفته، معمولا راه جبرانی ندارد!!

هفته پیشگیری از حوادث و سوانح
Scroll to top