روز مبارزه با مواد مخدر

پیام بهداشتی تیر ماه

روز مبارزه با مواد مخدر ( ۵ تیر ماه )

گاهی از یک کنجکاوی شروع می شود …

و گاهی از یک بن بست …!

بیایید باور کنیم مواد مخدر هیچگاه مشکلی را حل نکرده اند

و با یکبار هم پای انسان در دام اعتیاد ماندگار می شود!

به جای فرار کردن از سختی ها، به دود و دم های خانمان سوز،

مهارت های مان را افزایش دهیم و قوی باشیم

روز مبارزه با مواد مخدر
Scroll to top