بینایی

Jpeg

معاینات بینایی؛ در مقاطع دبستان (۱و۲)، سالیانه انجام می شود.

با توجه به آنکه انتظار می رود دانش آموزان دبیرستانی متوجه ضعف بینایی خود شده و آن را به خانواده اطلاع دهند این معاینات برای مقاطع بالاتر انجام نمی شود.

معاینه کنندگان: گروه بینایی سنجی بهزیستی برای دبستان یک و کادر اجرایی مقطع برای دبستان دو

معاینات سال ۹۹ – ۱۳۹۸ در فصل پاییز انجام شد. لازم است از عزیزان دخیل در انجام یا هماهنگی معاینات بینایی، مراتب قدردانی خود را بیان نماییم:

جناب آقایان جنابی و مسعودی

برای اطلاع از وضعیت بینایی فرزند خود به صفحه سلامت شخصی ایشان در نسیم آنلاین مراجعه کنید.

* از مجموع ۳۴۵ دانش آموز بررسی شده؛

* ۳۱۳ نفر دارای دید طبیعی یا قابل قبول بودند.

* ۱۲ دانش آموز از عینک استفاده می کنند.

* ۴ نفر ضعف خفیف بینایی داشتندکه توصیه کتبی در پرونده نسیم شان درج شد یا با وجود تجویز عینک از آن استفاده نمی کردند که توصیه به استفاده درج شد.

* ۱۶ نفر بدلیل احتمال عیوب انکساری و دلایل دیگر برای بررسی بیشتر به چشم پزشک ارجاع داده شدند.

* دو نمودار زیر نتایج کلی معاینات را در واحد تعداد نشان می دهد :

بدیهی است که موارد کشف مشکلات بینایی در دبستان یک بیشتر است چرا که اغلب دانش آموزان دچار ضعف بینایی پایه های بالاتر، پیشتر در معاینات سالهای گذشته شناسایی شده اند.

بینایی
Scroll to top