بهمن۹۶-جذام

به بهانه ی  روز جذام (۸ بهمن)

احتمالاً کمتر کسی از شما با یک بیمار جذامی روبرو شده است اما…

بیماریهایی مثل جذام، وبا، طاعون، حصبه، آبله، دیفتری، فلج اطفال، سیاه سرفه و… که امروزه به راحتی از کنار نام آنها می گذریم و شاید هیچگاه دغدغه ذهنی ما نبوده اند، در روزگار نه چندان دور بزرگترین وحشت نسل بشر به حساب می آمدند و کشتارهایی عظیم تر از جنگ داشته اند… اگر نسل ما، امروز از این بیماریها در هراس نیست به مدد بهداشت عمومی بهتر، واکسیناسیون و سایر خدمات علم به بشر است.

مبادا که  با فریب مدعیان عالم نما، به عقب بازگردیم و با محروم کردن کودکان خود از واکسیناسیون و استفاده از خرافه ها به جای علم، دوباره سایه وحشت  بیماریهای عفونی و واگیر را بر سر نسل آینده بگسترانیم

بهمن۹۶-جذام
Scroll to top