شهریور۹۶-آلزایمر

۳۰ شهریور: روز جهانی آلزایمر

اگرچه آلزایمر هنوز درمان قطعی ندارد اما تشخیص به موقع و درمان مناسب موجب کاهش سرعت بیماری و افزایش کیفیت زندگی بیمار و خانواده او می شود.

علایم دهگانه آلزایمر را بشناسیم… ۱- اختلال حافظه ۲- مشکلات در انجام کارهای روزمره ۳- ضعف بیان ۴- گم کردن زمان و مکان ۵- قضاوتهای ناصحیح ۶- اختلال در تفکر ذهنی ۷- جابجا گذاشتن اجسام ۸- تغییر مکرر، ناگهانی و غیرمنطقی خلق و خو و رفتار ۹- تغییرات شخصیتی ۱۰- از دست دادن انگیزه

شهریور۹۶-آلزایمر
Scroll to top