اختلالات یادگیری۴- اختلال ریاضی

در سه ماه گذشته مروری برکلیات اختلالات یادگیری و دو اختلال شایع خواندن و نوشتن داشتیم… اختلال ریاضی سومین نوع اختلال یادگیری است: 

اختلال ریاضی- نقص جدی در یادگیری مهارت های ریاضی از شناخت اعداد گرفته تا عملیات ریاضی و مسائل مربوط به ادراک فضایی و حل مسئله دارند. گاهی در این گروه نقص در مهارت های پایه ای تر مانند درک مفاهیم متضاد (سبک و سنگین، بسته و باز و…)، ارزش پول، یافتن جهت ها و ساعت نیز دیده می شود که اهمیت آن نباید از نظر دور ماند.

برخی نشانه های اختلال ریاضی عبارتند از:

شمارش طوطی وار: در شمارش اعداد یا رعایت توالی مشکل دارد.

عدد شناسی: مفهوم عدد ۳ را نمی داند (نمی تواند ۳ مهره را جدا کند) یا ارزش عدد را نمی داند (۳ از ۲ بزرگتر است) و یا ممکن است در خواندن اعداد شبیه به هم اشتباه کند (مثلا ۲و۳، ۴و۶) یا جهت خواندن را رعایت نمیکند (۱۲ را ۲۱ می خواند).

نوشتن عدد: گاهی شکل عدد را فراموش می کند و یا اعداد شبیه به هم را اشتباه می نویسد (۳ را ۲ می نویسد) گاهی  مشکل مربوط به جهت یابی است و عدد را وارونه می نویسد (۲۷ را ۷۲ می نویسد).

عملیات ریاضی: علامتها را نمی شناسد (+ یعنی جمع) یا مفهوم آن را نمی داند (جمع یعنی اضافه شدن) یا اشکال در عملیات (هنوز از انگشتان برای عملیات استفاده می کند).

درک ارزش مکانی: یکان و دهگان و در نتیجه انتقال عدد به ستون بعدی را نمی داند و یا در زیر هم نویسی اعداد مشکل دارد (دو نمونه از اشتباه: ۴۶=۲+۲۶ یا ۳۱۰=۱۷+۲۳)

حل مساله: گاهی با وجود اینکه عملیات ریاضی بلد است، در درک مسایل ریاضی مشکل دارد و نمی تواند روابط بین اجزای مساله را درک کند.

اختلالات یادگیری۴- اختلال ریاضی
Scroll to top