اختلالات یادگیری۲- اختلال خواندن

اختلال خواندن نسبت به اختلال دیکته و ریاضیات شایع تر است. در حدود ۹۰-۸۵ درصد افراد دچار ناتوانی یادگیری، در خواندن مشکل دارند که باعث میشود از نظر پیشرفت خواندن، زیر حدّانتظار سن هوشی و کلاسی خود باشند.

برخی نشانه های اختلال خواندن عبارتند از:

باز شناسی حروف: شکل نوشتاری حروف را یاد نمی گیرد: نمی داند شکل “س” چیست؟ یا اسم آن را می داند (سین) ولی صدای آنرا نمی داند

تمیز دیداری حروف: برخی حروف را که تا حدی شبیه به هم هستند اشتباه تشخیص می دهد: “ز” را با “ر”، “د” را با “ر” یا “ع” و “ح” را با یکدیگر اشتباه می گیرد

ترکیب حروف: حروف را به تنهایی می شناسد ولی نمی تواند آنها را ترکیب کرده و یک کل بسازد: ب، ا، د را تک تک میخواند ولی (باد) را نمی تواند بخواند

حذف کردن: حروف اضافه یا آخر فعلها را حذف میکند: “آمدند” را “آمدن” میخواند. 

کلی خوانی: در خواندن کلمات مشکلی ندارد اما در خواندن حروف کلمه مشکل دارد: “آبادان” را می خواند ولی حروف آنرا نمی تواند پیدا کند و بخواند. یعنی ممکن است کل کلمه را به عنوان یک شکل حفظ کرده باشد.

درک مطلب: برخی توانایی خواندن (حتی روان خوانی متن) را به خوبی دارند ولی آنچه را می خوانند درک نمی کنند.  

سرعت خواندن: جمله یا متن را می خواند ولی سرعت خواندن خیلی پایین است: گم کردن خط، جزئی خوانی و …  

بخش کردن: گاهی بخش کردن را نمی داند گاهی بخش میکند ولی توانایی شمارش تعداد بخشها را ندارد و درمواردی نیز توانایی نامیدن بخش ها را به طور جداگانه ندارد

صداکشی: توانایی صداکشی هر بخش را ندارد: سا = س + ا

اختلالات یادگیری۲- اختلال خواندن
Scroll to top