ماه مهر

۴ مهر: روز جهانی قلب

۶ مهر: روز جهانی (مبارزه با) هاری

۷ مهر: روز آتش نشانی و ایمنی

۸ مهر: روز جهانی ناشنوایان

۹ مهر: روز جهانی سالمند

۱۴ مهر: روز دامپزشکی

۱۶ مهر: روز جهانی کودک

۱۸ مهر: روز جهانی بهداشت روان

۱۹ مهر: روز جهانی مبارزه با درد

۲۰ مهر: روز جهانی آرتروز

۲۲-۲۸ مهر: هفته ملی سلامت زنان

۲۳ مهر: روز جهانی نابینایان و روز ملی مبارزه با سل

۲۴ مهر: روز جهانی غذا

۲۵ مهر: روز جهانی کمردرد

۲۶ مهر: روز تربیت بدنی و ورزش

۲۸ مهر: روز جهانی پوکی استخوان

ماه مهر
Scroll to top