آلرژی فصلی

آلرژی (۲)؛ آلرژی فصلی

آلرژی بهاره را حتماً شنیده اید، اما آلرژی فصلی به آلرژی بهاره محدود نمیشود:

۱- آلرژی بهاره

مهم ترین گیاه آلرژی زای فصل بهار، درخت غان است. این درختان گرده های فراوان در فضای اطراف می‌پراکنند. 

گردۀ درخت غان و درخت ممَرز از ابتدای فروردین تا اواسط اردیبهشت در هوا وجود دارد؛ گردۀ زبان گنجشک کمی زودتر، از اواخر اسفندماه، یافت می‌شود.

 

برای اجتناب از حساسیت بهاری، از چه محل هایی باید دوری کنیم؟

درخت غان در بسیاری از جنگل ها وجود دارد. وجود این درخت در سواحل دریا بسیار نادر است، بنابراین یک سفر کوتاه به مناطق ساحلی، برای افرادی که حساسیت دارند، بسیار خوب است. درخت ممَرز در جنگل ها، بیشه ها و پرچین ها می‌روید.

 

۲- آلرژی تابستانه

غلات بزرگترین فراهم کننده های دانه های گرده در تابستان هستند، فصل پراکندگی شان هم طولانی است (از اواسط خرداد تا اواسط مرداد). با این حال نباید درخت شاه بلوط را از یاد ببریم، تعدادش کم است اما بین تیر و شهریور باعث بروز حساسیت می‌شود. همچنین باید از گیاه بسیار زیاد و آزاردهندۀ بومادران یاد کنیم که عموماً مردادماه، گرده افشانی می‌کند.

 

برای اجتناب از حساسیت تابستانی، از چه محل هایی باید دوری کنیم؟

بومادران در لبۀ جاده یا زمین های بی حفاظ می‌روید. اما درخت شاه بلوط در زیر درختان جنگلی، و اغلب در پارک ها و در مسیر معابر رشد می‌کند.

قطعاً غلات در مزرعه ها می‌رویند، اما در تمام علفزارها و در طول جاده ها نیز می‌توان آنها را مشاهده کرد

 

۳- آلرژی زمستانه

توسکا، سرخدار و درخت فندق متهمین اصلی هستند که در طول زمستان گرده افشانی می‌کنند. به طور کلی، میزان گرده هایی که در هوا وجود دارد نسبتاً کم است.

از سوی دیگر، باید به خاطر داشت که توسکا و درخت فندق با درخت غان از یک خانواده هستند. بنابراین فردی که به درخت غان آلرژی دارد، ممکن است در صورت وجود گردۀ درختان فندق و توسکا در هوا هم دچار حساسیت شود.

 

برای اجتناب از حساسیت زمستانی، از چه محل هایی باید دوری کنیم؟

توسکا در مسیر برکه ها، جریان آب یا جنگل های مرطوب می‌روید. سرخدار اغلب در پارک ها و باغ ها یافت می‌شود، سرخدار جنگلی بسیار کم است.

حضور درخت فندق بسیار پراکنده است. برخی از انواع آن نیز به خاطر میوه اش در باغها و یا به خاطر ظاهر زیبایش در پارک ها کاشته می‌شوند.

آلرژی فصلی
Scroll to top