سکسکه

اگر دچار سکسکه شدید این روشها را امتحان کنید:

۱- یک قاشق شکر بخورید

۲- در حالت خمیده به جلو یک لیوان آب بنوشید

۳- یک تکه نان خشک بجوید و ببلعید

۴- نفس را حبس کنید

سکسکه
Scroll to top