فصلنامه پیک سلامت دانش آموز (پاییز ۹۴) منتشر شد

دوره هفتم پیک سلامت دانش آموزی با انتشار فصلنامه پاییزی پیک سلامت به تفکیک چهار مقطع تحصیلی آغاز شد و در مقاطع در حال توزیع است. والدین گرامی می توانند با کلیک روی پیک سلامت فایل p.d.f آن را دریافت و مطالعه نمایند و در صورتی که فرزند شما این شماره از فصلنامه را دریافت نکرده است، موضوع را از مقاطع پیگیری نمایند. 

فصلنامه پیک سلامت دانش آموز (پاییز ۹۴) منتشر شد
Scroll to top