واحدپزشکی در دومین نمایشگاه دستاوردهای دانش آموزان

در نمایشگاه امسال دستاوردهای دانش آموزی، واحدپزشکی هم غرفه داشت.

فعالیتهای واحدپزشکی در غرفه نمایشگاه عبارت بود از:

الف- نمایشگاهی از شش سال انتشار فصلنامه پیک سلامت دانش آموز، پنج سال انتشار دوفصلنامه پیک سلامت کارکنان و چهارسال انتشار سالنامه پیک سلامت اولیای دانش آموزان

ب- نمایش کلیپ آموزشی نحوه کار با نرم افزار سلامت یار مدرسه (نسیم) و توزیع رایگان سی.دی کلیپ مذکور

ج- برگزاری مسابقه “تقویم سلامت” در سه رده سنی: دبستانی ها، دبیرستانی ها، کارکنان و اولیای دانش آموزان

د- ارائه گزارش عملکرد هشت ساله و آمار مراجعات و تقویم زمانی معاینات غربالگری امسال بصورت پوستر

اسامی برندگان مسابقه “تقویم سلامت” در خبر بعدی اعلام می شود

واحدپزشکی در دومین نمایشگاه دستاوردهای دانش آموزان
Scroll to top