فایل پی.دی.اف شماره نهم پیک سلامت کارکنان روی سایت قرار گرفت

شماره نهم دوفصلنامه پیک سلامت کارکنان (مربوط به بهار و تابستان ۱۳۹۳) حدود یک ماه پیش توزیع شده است. اما فایل پی.دی.اف آن نیز هم اکنون روی سایت قرار دارد و قابل دانلود است. کلیک کنید

اگر این شماره به دست شما نرسیده است به مسؤول توزیع در مقطع خود مراجعه نمایید.

دبستان یک: سرکار خانم عباسپور

دبستان دو: جناب آقای مقدم

دبیرستان دوره اول: جناب آقای کاظمی

دبیرستان دوره دوم: جناب آقای یوسفی

ستاد: جناب آقای دوست

فایل پی.دی.اف شماره نهم پیک سلامت کارکنان روی سایت قرار گرفت
Scroll to top