با وضعیت سلامت دانش آموزان مجتمع آشنا شوید

بر اساس داده های آماری پرونده های سلامت تکمیل شده دانش آموزان در سامانه نسیم آنلاین، نمودارهای وضعیت سلامت تدوین و در سایت واحد پزشکی قرار داده شده است.

برای مشاهده نمودارها از منوی سمت راست، “نرم افزار نسیم” و سپس “آمار وضعیت سلامت” را انتخاب کنید و یا کلیک کنید

با وضعیت سلامت دانش آموزان مجتمع آشنا شوید
Scroll to top