نتایج معاینات اولیه کارکنان

در مجتمع معلّم از تمامی همکاران عزیز درخواست می شود که برای معاینات غربالگری اولیه به واحدپزشکی مراجعه کنند.  این معاینات باید هر چهار سال یکبار تکرار شود. البته شرکت در معاینات غربالگری فقط برای کارکنان تمام وقت الزامی است.

در حال حاضر (سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸): ۸۱% کارکنان دبستان یک۷۹% کارکنان دبستان دو۷۶% از کارکنان (تمام وقت) متوسطه یک۶۹% از کارکنان (تمام وقت) متوسطه دو۶۶% از کارکنان ستادی و البته ۳۲% از کارکنان پاره وقت و متفرقه (که به صورت اختیاری در طرح شرکت کردند) حداقل یک مورد معاینه اولیه ثبت شده دارند

که نتایج آماری زیر از آنها استخراج شده است:

تناسب وزن؛

آمار کلی وضعیت کارکنان از نظر تناسب وزن را در نمودار روبرو مشاهده می کنید.

جزئیات بیشتر: آمار گروههای کم وزن، چاق و خیلی چاق در دو گروه جنسی مرد و زن تفاوت چندانی ندارد. امّا درصد کارکنان زن با وزن طبیعی بسیار کمتر از کارکنان آقاست  که به دلیل بیشتر بودن افراد گروه اضافه وزن است.

در مقاطع مختلف بیشترین درصد کارکنان با وزن طبیعی در مقطع متوسطه یک حضور دارند و کمترین درصد مربوط به کارکنان مقطع متوسطه دو است.

فشارخون؛

آمار کلی وضعیت کارکنان از نظر فشارخون را در نمودار روبرو مشاهده می کنید.

جزئیات بیشتر: در مقایسه دو گروه جنسی زن و مرد، برخلاف وضعیت تناسب وزن، در بحث فشارخون وضعیت کارکنان خانم خیلی بهتر از کارکنان آقا است.

در مقاطع مختلف بیشترین درصد کارکنان با فشارخون طبیعی در مقطع دبستان یک حضور دارند و کمترین درصد هم دوباره مربوط به کارکنان مقطع متوسطه دو است.

قندخون؛

بررسی قندخون اخیراً به معاینات غربالگری کارکنان اضافه شده و هنوز داده ها برای بررسی آماری کافی نیست.

 

نتایج معاینات اولیه کارکنان
Scroll to top