کتابخانه واحد پزشکی

تمامی کارکنان و اولیای مجتمع معلّم و نیز دانش آموزان مقاطع متوسطه ۱ و ۲ میتوانند به رایگان از منابع آموزشی کتابخانه واحد پزشکی استفاده کنند

مدت امانت هر کتاب دو هفته است و هر کس می تواند به طور همزمان حداکثر دو کتاب به امانت بگیرد. ضمناً همکاران عزیز از طریق سامانه جامع کتابخانه مجتمع به فهرست عناوین و شناسنامه کتابها دسترسی دارند

کتابخانه واحد پزشکی
Scroll to top