کارگاه آموزشی کمک های اولیه

دومین دوره آموزشی ضمن خدمت تابستان ۱۳۹۷ – ویژه کارکنان مجتمع آموزشی پسرانه معلم

کارگاه رایگان پنج روزه کمکهای اولیه (نظری و عملی) مستقیماً توسط هلال احمر برگزار شد. لذا جزئیات برنامه آموزشی در سایت واحدپزشکی درج نشده است.

اولین دوره آموزشی ضمن خدمت تابستان ۱۳۸۹ – ویژه کارکنان مجتمع آموزشی پسرانه معلم

کارگاه رایگان یک روزه کمکهای اولیه (نظری و عملی) با ۲ امتیاز ضمن خدمت که مورخ ۱۳۸۹/۶/۲۹ از ساعت ۸ الی ۱۵ برگزار شد.

برنامه آموزشی ارائه شده در کارگاه آموزشی کمکهای اولیه با رویکرد فوریتها

برنامهسخنرانعنوان

سخنرانی، پرسش و پاسخ هدایت شده

کار عملی فراگیران به صورت نمایشی

دکتر سمیه امیری مقدم

مقدمات واصول اساسی

ارزیابی وضعیت موجود

سخنرانی، پرسش و پاسخ، ارائه تصویر

کار گروهی گروهها- کار عملی نمایشی

دکتر سمیه امیری مقدم

سیب اندام و ستون فقرات

صدمات ورزشی

استراحت و پذیرایی

سخنرانی، پرسش و پاسخ

کار گروهی گروهها

دکتر سید حمید حسینیخونریزی و شوک

سخنرانی و ارائه تصویر

کار عملی فراگیران به صورت نمایشی

دکتر زینب امیری مقدم

خفگی

گزش

سخنرانی و ارائه تصویردکتر سمیه امیری مقدمسوختگیها و آسیبهای حرارتی
نماز و ناهار

سخنرانی و ارائه تصویر

نمایش فیلم آموزشی

دکتر محمد سعید غیاثیاحیاء مقدماتی
استراحت و پذیرایی
سخنرانی دکتر سمیه امیری مقدم
جمع بندی و آزمون

فراگیران:

برای هرکدام از مقاطع چهارگانه ۴ نفر ظرفیت (۳ نفر اجباری) و برای کارکنان ستادی ۳ نفر ظرفیت اختیاری در نظر گرفته شده بود. ضمنا از مقاطع چهارگانه خواسته شد که در صورت تمایل ۲ نفر نیز رزرو اعلام نمایند. ترکیب نهایی فراگیران از این قرار شد:

سرکار خانمها جهاندار، رفیعی، صداقت، عباسپور، کیانی و محقق- جناب آقایان آقاجانی، جعفریان، جمشیدی، دورانی، راجی، رحمتی، زارع پور، ساعدی، سریار، شکوفی، محمدعلی، محمدیان، ملااحمدی، نصراللهی

همکاران اجرایی:

آقای محمدمهدی صفار (امور فنی)، آقای هادی صفری (سرپرستی و نظارت)، آقای مسعود عباسى (تدارکات)، آقای علی یوسفی (تدارکات)

فایل های مرتبط

اسلایدها و جزوات تکمیلی آموزشی را می توانید دانلود و مطالعه کنید

اسلایدهای بخش اول:

مقدمات و اصول اساسی

اسلایدهای بخش دوم:

آسیب اندام و ستون فقرات

اسلایدهای بخش سوم:

خونریزی     و شوک

اسلایدهای بخش چهارم:

خفگی           و گزش

اسلایدهای بخش پنجم:

سوختگی و آسیب حرارتی

اسلایدهای بخش ششم:

احیاء                  قلبی ریوی

اسلایدهای بخش هفتم:

نکات                  ویژه

جزوه ی تکمیلی ۱

ارزیابی وضعیت موجود

جزوه ی تکمیلی ۲

صدمات ورزشی

 

 

جزوه ی تکمیلی ۳

سوختگی و آسیبهای حرارتی

جزوه ی تکمیلی ۴

احیاء

جزوه ی تکمیلی ۵

نکات ویژه

کارگاه آموزشی کمک های اولیه
Scroll to top