انتشار شماره سوم سالنامه پیک سلامت اولیاء

سومین شماره از سالنامه پیک سلامت اولیای دانش آموزان مجتمع معلّم منتشر شده است. اولیای عزیز این نسخه را همراه با کارنامه دانش آموز خود دریافت خواهند کرد. اما نسخه پی.دی.اف آن از هم اکنون روی سایت قرار داده شده است. کلیک کنید

انتشار شماره سوم سالنامه پیک سلامت اولیاء
Scroll to top