نتایج وضعیت تکاملی نوآموزان پیش دبستان

اولیای نوآموزان آمادگی و پیش دبستان با مراجعه به نسیم آنلاین می توانند از وضعیت تکاملی فرزندشان آگاه شوند. در بررسی انجام شده هر چهار حیطه “شناختی- کلامی“، “عاطفی“، “اجتماعی” و “حرکتی” مورد ارزیابی قرار گرفته است. به زودی برای والدین نوآموزانی که در یک یا چند حیطه تکاملی دچار ضعف بودند توصیه های کاربردی ارسال خواهد شد. قابل توجه اینکه نمره کل مورد انتظار در آزمون انجام شده برای نوآموزان ۱۶۲ است اما محدوده ۱۸۸-۱۳۶ متناسب با سن در نظر گرفته میشود (کمتر از ۱۳۶ به معنی این است که رشد تکاملی کودک کمتر از سنّ خود و بیشتر از ۱۸۸ یعنی اینکه رشد تکاملی وی بالاتر از سنّ خود است). در ضمن نتایج معاینات رشد مرحله دوم هم که ابتدای اردیبهشت ۹۲ انجام شده در نسیم آنلاین قابل مشاهده است

نتایج وضعیت تکاملی نوآموزان پیش دبستان
Scroll to top