قابل توجه اولیای دانش آموزان راهنمایی

معاینات رشد و فشارخون پایه های دوم و سوم راهنمایی به ترتیب در روزهای هشتم و بیست و چهارم بهمن ۹۱ انجام شد. اولیای دانش آموزان پایه دوم می توانند با مراجعه به صفحه سلامت شخصی فرزند خود در نسیم آنلاین از نتایج معاینات آگاه شوند. نتایج معاینات پایه سوم هم به تدریج در حال ورود به سامانه است

قابل توجه اولیای دانش آموزان راهنمایی
Scroll to top