فروردین ماه

۲ فروردین: روز جهانی آب  

۴ فروردین: روز جهانی مبارزه با سل

۱۸ فروردین: روز جهانی سلامت

۲۳ فروردین: روز ملی دندانپزشکی

۲۳ فروردین: روز جهانی پارکینسون

۲۸ فروردین: روز جهانی هموفیلی

۳۰ فروردین: روز ملی علوم آزمایشگاهی

فروردین ماه
Scroll to top