مرداد ماه

  ۱-۷ مرداد: هفته حمایت از بیماران هموفیلی

  ۲ مرداد: روز ملی فیزیوتراپی

  ۳-۹ مرداد: هفته ملی حذف مالاریا

  ۷-۱۳ مرداد: هفته انتقال خون

  ۹ مرداد: روز اهدای خون

  ۱۰ مرداد: روز جهانی شیر مادر

  ۱۳-۱۹ مرداد: هفته ملی اطلاع رسانی و پیشگیری از حوادث و سوانح

مرداد ماه
Scroll to top