تیر ماه

۱ تیر: روز جهانی اهدای عضو

۵ تیر: روز جهانی مبارزه با مواد مخدّر

۱۳ تیر: روز ملّی مبارزه با بیماریهای مشترک انسان و حیوان

۲۰ تیر: روز جهانی جمعیّت

۲۱ تیر: روز ملّی فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه ای

۲۵ تیر: روز بهزیستی و تامین اجتماعی

تیر ماه
Scroll to top