آذر ماه

۱۰ آذر: روز جهانی مبارزه با ایدز

۱۲ آذر: روز جهانی معلولین

۱۳ آذر: روز بیمه

۱۴ آذر: روز ملی رابطان بهداشت

۱۴ آذر: روز جهانی داوطلبان سلامت

۲۵ آذر: روز پژوهش

آذر ماه
Scroll to top