تکامل

معاینات تکامل؛ برای پایه های آمادگی و پیش دبستان پیش بینی شده است. این معاینات بجهت ارزیابی جامع تر، در انتهای سال تحصیلی انجام می شود. بررسیهای تکامل چهار حیطه اجتماعی، شناختی-کلامی، حرکتی و عاطفی را مورد ارزیابی قرار می دهد.

معاینه کنندگان: ارزیابی اولیه توسط مربیان پیش دبستان و تفسیر نتایج توسط پزشک مجتمع

بررسیهای تکاملی سال تحصیلی ۹۸ – ۱۳۹۷ در اسفندماه انجام شد لازم است از عزیزان دخیل در انجام بررسیهای تکاملی، مراتب قدردانی خود را بیان نماییم: سرکار خانم ها: بهادریان، صداقت، طاولی و فامورزاده

 

برای اطلاع از وضعیت تکاملی فرزند خود به صفحه سلامت شخصی ایشان در نسیم آنلاین مراجعه کنید.

نتایج آماری به شرح زیر می باشد:

 * از مجموع ۳۵ نوآموز بررسی شده؛ نمره کل تکاملی تمام افراد خوب ارزیابی شد.

ارزیابی جداگانه حیطه های تکامل :  

          * حیطه شناختی-کلامی؛ یک نفر نمره بیشتر از متوسط و یک نفر نمره کمتر از متوسط کسب کرد؛ سایرین متناسب با سنّ خود بودند.

          *  حیطه اجتماعی؛ دو نفر نمره بیشتر از متوسط و یک نفر نمره کمتر از متوسط کسب کرد؛ سایرین متناسب با سنّ خود بودند.

          *  حیطه حرکتی؛ یک نفر نمره بیشتر از متوسط کسب نمود؛ سایرین متناسب با سنّ خود بودند.

          *  حیطه عاطفی؛ همه نوآموزان متناسب با سنّ خود بودند.

* نمودار زیر وضعیت کلی تکامل نوآموزان را بر اساس نفرات نشان می دهد:

 

تکامل
Scroll to top