ساختار قامتی

معاینات ساختار قامتی؛ در پایه های ورودی مقاطع دبستان دو، متوسطه یک و متوسطه دو (سوم – هفتم – دهم) انجام می شود.

با توجه به اینکه تا قبل از هفت سالگی بدلیل فرآیند رشد، برخی ناهنجاریهای اسکلتی طبیعی است این معاینات برای مقطع دبستان یک پیش بینی نشده است.

معاینه کنندگان: دبیران ورزش مقاطع

معاینات  سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ توسط دبیران ورزش مجتمع و به تدریج طی سال تحصیلی انجام شد. لازم است از عزیزان دخیل در انجام معاینات، مراتب قدردانی خود را بیان نماییم:

دبستان ۲       جناب آقایان مسعودی و جنابی

متوسطه۱      جناب آقای ذاکری

متوسطه۲     جناب آقای صفری

 

برای اطلاع از وضعیت ساختار قامتی فرزند خود به صفحه سلامت شخصی ایشان در نسیم آنلاین مراجعه کنید.

نتایج آماری معاینات به شرح زیر است :

از مجموع ۱۹۳ دانش آموز بررسی شده؛

* ۴۶ نفر ساختار قامتی طبیعی داشتند (۲۴  %).

* و برای ۱۴۷ نفر احتمال یک یا چند ناهنجاری اسکلتی ثبت شد (۷۶  %)

ناهنجاریهای کشف شده در چهار دسته گنجانده شدند:

ناهنجاریهای پا: صافی کف پا، چرخش پاشنه و… برای ۷۸ نفر

ناهنجاریهای زانو: زانوی پرانتزی، زانوی ضربدری، عقب زدگی زانو و… برای ۵۸ نفر

ناهنجاریهای ستون فقرات: کیفوز (قوز)، لوردوز (افزایش گودی کمر)، اسکولیوز (انحراف جانبی) و… برای ۷۵ نفر

ناهنجاریهای سایر اندامها: بیرون زدگی کتف، افتادگی شانه ها و… برای ۲۹ نفر

و بیشترین مشکلات گزارش شده برای هر پایه

پایه سوم:  ناهنجاری های زانو

پایه هفتم: ناهنجاری های پا

پایه دهم: ناهنجاری های ستون فقرات

 

*اقدامات انجام شده: علاوه بر پیوست شدن توصیه کتبی متناسب با ناهنجاری احتمالی به کارت سلامت نسیم آنلاین، برای هر ۱۴۷ دانش آموز شناسایی شده؛ ۷ دانش آموز هم به متخصص ارجاع شدند.

برای مقایسه وضعیت ساختار قامتی دانش آموزان هر مقطع، سه نمودار زیر را ببینید (اعداد به درصد هستند):

 

ساختار قامتی
Scroll to top