طرح آفتاب

اساس طرح افزایش آمادگی جسمانی همکاران است.

آزمون: در طی یک سال تحصیلی، سه نوبت آمادگی جسمانی همکاران مورد ارزیابی قرار گرفته و امتیاز داده می شود. سپس برحسب شرایط ویژه ی هر شخص و امتیاز کسب شده، برنامه ورزشی خاصّ فرد (تا زمان تست بعدی) به او داده می شود.

زنگ ورزش کارکنان: فضاهای مناسب ورزش در مدرسه در زمانهای مشخص در اختیار همکاران قرار داده می شود تا تمرینات ورزشی را به صورت گروهی و زیرنظر مربّی ورزشی دنبال کنند.

در پایان سال تحصیلی باتوجه به ۱- میزان آمادگی جسمانی ۲- میزان پیشرفت هر همکار در آزمونها و ۳- حضور فعّال در زنگ ورزش بسته های تشویقی و رفاهی درنظرگرفته می شود.

آفتاب با همکاری مشترک واحد پزشکی و دپارتمان تربیت بدنی اجرا می شود.

Scroll to top